VETENSKAPLIGA STUDIER - YOGA

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär,

Jensen, Irene, et al, 2013 Download

Summary: Sammanfattning: God, säker och kostnadseffektiv vård är en av grundpelarna i det moderna samhället. Användandet av komplementär – och alternativmedicin (KAM) har stadigt ökat i västvärlden för bland annat behandling av olika smärttillstånd. Flertalet av KAM- terapierna saknar vetenskaplig evidens om dess effektivitet och verkan.Världshälsoorganisationen (WHO) betonar i flera rapporter vikten av att länder tar

Medicinsk Yoga mot stress på primärvårdspatienter

Köhn, Monica, et al, 2012 Download

Summary: Medicinsk yoga vid stressrelaterade symtom och sjukdomar hos patienter inom primärvården. Monica Köhn, Ulla Persson-Lundholm, Agneta Anderzén Carlsson, Bryngelsson Ing-Liss, Elisabeth Westerdahl. Nora vårdcentral och Vårdvetenskapligt forskningscenter, Örebro läns landsting. Objectives: The purpose of this study was to evaluate medical yoga treatment in patients with stress-related symptoms and diagnosis in primary health care. Design: A […]

Yogaövningars inverkan på blodtrycket hos patienter med hypertoni

Wolff, Moa, 2010 Download

Summary: Högt blodtryck är en av västvärldens vanligaste sjukdomar och kostnaderna för medicinsk behandling av högt blodtryck och dess följdsjukdomar ökar ständigt. Vi vet att stress påverkar blodtrycket, men det är en faktor som är svår att påverka. Flera studier har visat att yoga kan ha en blodtryckssänkande effekt och kan sänka nivåerna av stresshormon i […]

Hjärta - Medicinsk Yoga som sekundärprevention vid hjärtinfarkt

Nilsson, Maria et al, 2009 Download

Summary: Yoga har funnits i cirka 5000 år och har visats ha effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Rehabilitering är det särskilt viktigt hos patienter som genomgått hjärtinfarkt som minskar återinsjuknandet. Avsikten med studien var att undersöka effekten av medicinsk yoga, som del i hjärtrehabiliteringsprogrammet efter hjärtinfarkt, på riskfaktorer för hjärt-och kärl sjukdomar. Sextio patienter […]

Cybergymnasiet Aspergers syndrom

Steenbergen,Harke et al, 2009 Download

Summary: Vi arbetar på en resursenhet för elever som är i behov av särskilt stöd. Många av våra elever har diagnosen Aspergers syndrom. Förmågan att fokusera och hålla kvar koncentrationen är ofta begränsad för de elever som studerar på resursenheten. På grund av otaliga motgångar både inom skolan men även utanför skolan har deras självförtroende ofta […]

Yoga & meditation som stressreducerande behandling vid hypertoni

Ullman, Annika, 2006 Download

Summary: Syftet med studien var att undersöka om yoga och meditation har effekt på stressrelaterade sjukdomar, här med fokus på hypertoni, som idag räknas till en av de stora folksjukdomarna. Studien bygger på litteraturgranskning och analys av vetenskapliga artiklar, samt personliga kontakter med yogalärare. I resultatet framkom att de patienter som fick kontinuerlig handledning i sitt […]

Skillnader i självskattad stress

Nilsson, Åsa - Helena, 2006 Download

Summary: Stress, depression och ångest är faktorer som inverkar menligt på människors upplevelse av välbefinnande. Fysisk aktivitet framhålls allmänt som en viktig komponent för att höja människors upplevelse av välbefinnande (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000). Regelbundet motionerande gör att människor bemästrar stress bättre och förebygger och minskar alla symptom som ingår i det metabola syndromet (Währborg, […]

Kroppsmedvetenhet i förskolan

Israelsson, Linda, 2002 Download

Summary: Vi lever i ett samhälle med högt tempo och som ställer alltmer högre krav på oss – barn som vuxna. Det är viktigt att så tidigt som möjligt lära oss färdigheter som rustar oss mot stressen. Självtillit är en mycket viktig sådan färdighet och för att stärka denna måste vi börja med att öka vår […]

Cost-effectiveness of early interventions for non-specific low back pain

Aboagye-E-et-al, 2015 Download

Summary: Medical yoga is cost-effective compared with self-care advice if an employer considers the significant im-provement in the HRQL of an employee with low back pain justifies the additional cost of treatment (i.e. in this study EUR 150). From a societal perspective, medical yoga is a cost-effective treatment compared with exercise therapy and self-care advice if […]

Medicinsk Yoga mot stress inom primärvården

Anderzén-Carlsson, Agneta et al, 2014 Download

Summary: The prevalence of stress-related illness has grown in recent years. Many of these patients seek help in primary health care. Yoga can reduce stress and thus complements pharmacological therapy in medical practice. To our knowledge, no studies have investigated patients’ experiences of yoga treatment in a primary health care setting or, specifically, the experiences of […]